Orarul meciurilor 2019 ARF Rezina

 TABEL NOMINAL ARF

Regulamentul

 

S T A T U T U L

Asociaţiei Obşteşti

„Asociaţia de Fotbal raionul Rezina”

 

 Rezina 2012

 

 

 1. DISPOZIŢII GENERALE

1.1  Asociaţia Obştească „Asociaţia Raională de Fotbal Rezina”, în continuare – «Asociaţia» este o asociaţie obştească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate, în vederea realizării în comun a scopurilor determinate de prezentul statut.

1.2  Denumirea completă: Asociaţia Obştească „Asociaţia de Fotbal  raionul Rezina”, în abeviatură AFR Rezina.

1.3  Asociaţia este creată şi îşi desfaşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova cu privire la asociaţiile obşteşti nr.837-XIII din 17 mai 1996 şi prezentul statut.

1.4  AFR Rezina se referă la asocierea membrilor persoane juridice cum ar fi cluburile de fotbal, cluburile sportive de copii şi şcolilor de fotbal autonome situate în localităţile din teritoriul respectiv conform Legii privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.

1.5  Asociaţia se constituie în forma organizatorico-juridică «asociaţie obştească».

1.6  Asociaţia dobîndeşte calitatea de persoană jurudică din momentul înregistrării statutului prin dispoziţia Preşedintelui raionului Rezina, dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice. Asociaţia dispune de ştampilă, emblemă, bilanţ financiar propriu, cont bancar, în lei şi în valuta străină, cod fiscal, precum şi alte atribute ale persoanei juridice.

1.7  Asociaţia reprezintă o asociaţie obştească de nivel local şi îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul raionului Rezina. Durata de activitate a Asociaţiei este nelimitată.

1.8  Asociaţia este nonprofit, apolitică, de utilitate publică şi în activitatea sa nu va distribui venitul sau proprietatea între fondatori sau între persoane particulare, inclusiv în procesul reorganizării şi lichidării Asociaţiei.

1.9  Asociaţia va folosi întregul venit de la activitatea sa în scopurile prevăzute de statut.

1.10          Asociaţia nu va folosi vre-o parte din proprietatea sa sau din venit în interesele vreo-unui membru al Asociaţiei, vreo-unui fondator sau vreo-unei persoane particulare.

1.11          Asociaţia nu va susţine vre-un partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu va folosi vre-o parte din venit sau proprietate pentru finanţarea acestora.

1.12          Asociaţia dispune de patrimoniu distinct, necesar pentru asigurarea activităţii prevăzute de statut, şi poartă răspundere pentru obligaţiunile sale cu acest patrimoniu.

1.13          Sediul Asociaţiei se află pe adresa: Republica Moldova, r.Rezina, s Pripiceni-Răzeşi.

1.14          AFR Rezina, conform certificatului nr.83 din 14 februarie 2008, este membru al Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal din Republica Moldova ,în continuare FMF şi va respecta statutul, codurile, regulamentele şi alte acte cu caracter obligatoriu adoptate de către FMF.

1.15          Preşedintele Asociaţiei este persoana împuternicită fără procură să reprezinte interesele asociaţiei în faţa Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal inclusiv şi la lucrările Adunării Generale ale FMF.

 1. PRINCIPIILE DE ACTIVITATE ALE ASOCIAŢIEI

2.1  Asociaţia se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor libertăţii de asociere, legalităţii, publicităţii şi transparenţei, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor, liberei exprimări a opiniei de către toţi membrii şi accesului lor la orice informaţie ce ţine de activitatea Asociaţiei, autoadministrării şi autogestiunii.

2.2  Asociaţia este liberă să-şi aleagă activităţile proprii, formele şi metodele de activitate şi să-şi stabilească structura sa internă de organizare. Se interzice imixiunea autorităţilor publice în activitatea Asociaţiei, precum şi imixiunea Asociaţiei în activitatea autorităţilor publice.

2.3  Asociaţia promovează în activitatea sa valorile şi interesele naţionale, civice, ale democraţiei şi statului de drept, parteneriatul, competiţia deschisă şi respectă normele etice ale sectorului necomercial.

2.4  Asociaţia va evita pe parcursul activităţii sale apariţia conflictului de interese.

2.5  Activitatea Asociaţiei are un caracter transparent, informaţia cu privire la actele de constituire şi cele programatice este accesibilă tuturor. Tuturor persoanelor fizice si juridice se garantează accesul liber la raportul de activitate şi financiar al Asociaţiei.

2.6  Asociaţia este membrul FMF. Prin urmare Asociaţia, membrii şi oficialii săi îşi asumă responsabilitatea şi sunt obligaţi:

 1. a) să respecte principiile loialităţii, integrităţii şi sportivităţii conform legilor jocului corect;
 2. b) să respecte Regulile Jocului în vigoare, care sunt adoptate de către IFAB şi Regulile fotbalului în sală, de plajă,etc, adoptate de către FIFA,FMF;
 3. c) să se conducă şi să respecte Statutele, regulamentele şi directivele FMF, FIFA şi UEFA, precum şi deciziile luate de  ele.
 4. d) să recunoască şi să se subordoneze jurisdicţiei Curţii Naţionale de  Arbitraj Sportiv de pe lîngă FMF în continuare CNAS FMF  în calitate de ultimă instanţă judiciară;

 

2.7     Însemne, Simboluri

Asociaţia are imn, emblemă, drapel, însemne, blanchetă şi ştampilă proprie, care sunt legal înregistrate la Agenţia Naţională pentru protecţia proprietăţii intelectuale.

– Simbolica Asociaţiei  se aprobă de către consiliul de administrare şi se înregistrează după caz de către Ministerul Justiţiei al RM.

2.8.Asociaţia organizează competiţiile sale elaborînd regulamentele respective şi coordonîndu-le în prealabil cu FMF. Formula şi regulamentul de desfăşurare a acestor campionate, precum şi formula adoptată pentru jocurile de baraj se stabilesc de Asociaţie după avizarea lor de către FMF, după care un exemplar al acestuia se remite Comitetului Competiţii al FMF. Asociaţia va avea grijă ca prin formula adoptată să se asigure echipelor cel puţin 22 de jocuri anual. În cazul în care numărul echipelor este redus,campionatele se pot organiza pe 2 tururi şi 2 retururi. Echipele cîştigătoare ale campionatelor locale au dreptul să participe la jocurile de baraj pentru promovare în divizia B.

2.9 Pentru a participa în campionatul teritorial de seniori cluburile de fotbal sunt obligate să participe în campionatele pentru juniori, să dispună de un teren omologat pentru jocurile de categoria raională şi să angajeze un antrenor sau instructor pentru pregătirea echipelor. Neîndeplinirea acestor condiţii atrage neprogramarea echipei de seniori.

 1. SCOPURILE ŞI METODELE DE REALIZARE

3.1  Obiectivele, funcţiile şi scopurile Asociaţiei constau în contribuirea la:

 1. a) organizarea şi sprijinirea activităţii fotbalistice în limita teritorială înregistrată în toate               formele sale;
 2. b) dezvoltarea, promovarea, reglementarea, controlul şi organizarea competiţiilor fotbalistice la nivel teritorial în toate formele ;
 3. c) încurajarea sportului la nivel local în spirit de „fair play”;
 4. d) dezvoltarea şi gestionarea relaţiilor sportive regionale în domeniul fotbalului în toate formele sale;
 5. e) protejarea intereselor comune ale membrilor săi;
 6. f) dezvoltarea şi menţinerea legăturilor între cluburi, jucători, oficialităţi, asociaţiile raionale, municipale de fotbal, alţi membri afiliaţi;
 7. g) prevenirea încălcării Statutului şi Regulamentelor FMF, Statutelor şi Regulamentelor FIFA şi UEFA,  precum şi a regulilor de joc autorizate de către IFAB şi ale Asociaţiei;
 8. h) neadmiterea introducerii metodelor şi practicilor neregulamentare în fotbal, utilizării de către jucători a substanţelor chimice, şi de altă natură, interzise;
 9. i) promovarea şi apărarea intereselor fotbalului la nivel local;
 10. j) asigurarea reprezentării în cadrul FMF  şi altele;
 11. k) interzicerea în fotbalul local a oricăror forme de discriminare politică, religioasă, sexuală, etnică sau rasială;
 12. l) sporirea nivelului organizaţional al cluburilor de fotbal din teritoriul raionului Rezina;
 13. m) dezvoltarea şi asigurarea organizatorică a fotbalului raional în rândurile copiilor şi juniorilor, veteranilor şi invalizilor;
 14. n) sprijinirea membrilor afiliaţi la Asociaţie în cazul de necesitate pe probleme de ordin metodic, organizaţional etc;
 15. o) acordarea ajutorului material şi metodic în diverse forme, reieşind din posibilităţile Asociaţiei , tuturor echipelor participante la competiţiile desfăşurate sub egida Asociaţiei, filialelor şi altor membri afiliaţi la decizia Consiliului de Administrare;
 16. p) alte obiective ce nu contravin legislaţiei în vigoare şi prezentului Statut.      

 Funcţiile de bază ale Asociaţiei  sunt:

 1. a)  stabilirea după coordonarea cu FMF a direcţiilor de dezvoltare a fotbalului în raionul Rezina din Republica Moldova;
 2. b) conlucrarea permanentă cu organele administraţiei publice locale;
 3. c) organizarea campionatelor, competiţiilor, concursurilor şi altor manifestări fotbalistice raionale;
 4. d) stabilirea echipei campioane, a învingătorilor altor competiţii, precum şi a ordinii ierarhice a echipelor participante;
 5. e) stabilirea calendarului sportiv anual,
 6. f) elaborarea şi adoptarea cu avizul prealabil al FMF de regulamente, reglementări, norme şi normative necesare organizării şi desfăşurării activităţii fotbalistice în circumscripţia raională ;
 7. g) organizarea şi desfăşurarea cursurilor, stagiunilor de pregătire şi instruire,
 8. h) elaborarea şi editarea de publicaţii privind activitatea fotbalistică în raionul Rezina;
 9. i) asigurarea cu mijloace financiare şi materiale din efort propriu, din activităţi nepatrimoniale specifice activităţii fotbalistice sau din activităţi comerciale organizate în unităţi proprii cu sau fără personalitate juridică.
 10. j) Construcţia sau participarea la construcţia  edificiilor din domeniul fotbalistic.
 11. k) exercitarea altor funcţii, ţinând cont de cerinţele FMF, ce nu contravin legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova şi prezentului Statut.

 

3.2  Pentru a-şi realiza scopurile, Asociaţia va desfăşura următoarele activităţi:

 • Elaborarea unor metode, concepte, idei în ceea ce priveşte cunoaşterea şi studierea modului de funcţionare a prezentei asociaţii sportive;
 • Organizarea şi participarea la seminare, conferinţe, întruniri, lecţii etc., cu reprezentanţii organelor de profil, fotbaliştilor cu un stagiu mare de activitate, cu tinerii fotbalişti, cu specialişti calificaţi în domeniile prioritare de activitate ale Asociaţiei în vederea realizării scopurilor statutare;
 • Analiza problemelor de ordin social, economic şi juridic cu care se confruntă fotbaliştii şi care au impact nemijlocit asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale acestora;
 • Pregătirea specialiştilor în domeniul antrenării ulterioarelor generaţii de fotbalişti;
 • Mărirea calificării specialiştilor ce lucrează în domeniul sportiv-fotbalistic;
 • Acordarea ajutorului membrilor Asociaţiei în prmovarea, impulsionarea proiectelor sau a acţiunilor propuse;
 • Editarea şi multiplicarea publicaţiilor periodice pentru iubitorii de fotbal;
 • Elaborarea, crearea şi desfăşurarea în comun cu FMF a cursurilor pentru pregătirea specialiştilor în domeniul fotbalistic;
 • Pregătirea proiectelor pentru finanţarea externă;
 • Participarea la diferite concursuri;
 • Desfăşurarea acţiunilor complexe în interesul membrilor Asociaţiei;
 • Desfăşurarea concursurilor anuale pentru premierea membrilor Asociaţiei care au impulsionat dezvoltarea fotbalului în Republica Moldova.
 • Acordarea ajutorului material membrilor asociaţiei.

 

3.3  Pentru realizarea scopurilor propuse Asociaţia are dreptul:

 

 1. să difuzeze liber informaţia despre activitatea sa;
 2. să înfiinţeze mijloace proprii de  informare  în masă;
 3. să desfăşoare activitate editorială;
 4. să reprezinte şi  să  apere interesele  legitime  ale  membrilor săi în organele şi organizaţiile de stat;
 5. să pronunţe măsuri disciplinare;
 6. să obţină  de la autorităţile publice informaţia necesară  pentru desfăşurarea  activităţii  statutare,  cu  omisiunile  reglementate  de legislaţie;
 7. să creeze,  în  funcţie de necesităţi,  pe  contul  mijloacelor proprii, subdiviziuni structurale locale;
 8. să desfăşoare o activitate economică ce rezultă nemijlocit din scopurile prevăzute în statut, inclusiv cu ajutorul unor societăţi comerciale şi cooperative create în acest scop;
 9. să participe la concursuri naţionale şi internaţionale în vederea obţinerii de comenzi sociale şi dotaţii din partea statului, precum  şi în  vederea obţinerii   de  granturi şi burse de la alte ţări, de la fundaţii şi organizaţii naţionale , străine şi internaţionale şi de la persoane particulare;
 10. să încheie cu persoane fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale  de colaborare tehnico-ştiinţifică, economică,  financiară şi  de producţie, de executare de lucrări şi de prestare de servicii  în vederea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare;
 11. să încheie cu persoanele fizice şi juridice contracte de utilizare a obiectelor de proprietate intelectuală care le aparţin cu drept exclusiv;
 12. să execute lucrări de cercetare ştiinţifică, de proiectare, să efectueze expertiza obştească a proiectelor şi programelor de importanţă socială, să  participe  la lucrările comisiilor mixte  atunci  cînd se examinează aceste proiecte, cu condiţia stipulării acestor activităţi în statut;
 13. să aibă denumire şi simbolică proprie;
 14. să exercite în  volum deplin  atribuţiile care nu contravin legislaţiei cu privire la asociaţiile obşteşti;
 15. să organizeze,  în  condiţiile legii, întruniri şi alte  acţiuni publice;

alte drepturi prevăzute de prezentul statut şi legislaţia R.M.

3.4  În conformitate cu art. 188 Cod Civil şi art. 26 al Legii nr. 837-XIII al Legii cu privire la asociaţiile obşteşti, Asociaţia are dreptul să desfăşoare activităţi economice ce rezultă nemijlocit din scopurile prevăzute în statut şi în exclusivitate pentru realizarea scopurilor statutare.

 

 1. ORGANELE DE CONDUCERE ŞI DE CONTROL

 

4.1  În structura organizatorică a Asociaţiei intră următoarele organe:

 • Adunarea Generală;
 • Consiliul de Administrare;
 • Preşedintele;
 • Vice-preşedinte;
 • Secretarul General
 • Comisia de Cenzori (Cenzorul).

4.2  Organul suprem de conducere al Asociaţiei este Adunarea Generală a membrilor sau a delegaţilor acestora, care se întruneşte ordinar şi extraordinar.

4.3  Adunarea Generală are următoarele atribuţii principale:

 • determină direcţiile principale de activitate ale Asociaţiei;
 • decide adoptarea, completarea sau modificarea Statutului;
 • examinează şi aprobă bugetul anual, bilanţul financiar anual;
 • alege şi revocă membrii Consiliului de Administrare, Cenzorul, Preşedintele;
 • aprobă dările de seamă ale Consiliului de Administrare şi ale Cenzorului;
 • hotărăşte cu privire la reorganizarea sau lichidarea Asociaţiei, desemnează comisia de lichidare şi aprobă bilanţul de lichidare;
 • hotărăşte orice alte probleme ce ţin de activitatea Asociaţiei.

4.4  Mandatul tuturor organelor alese de Adunarea Generală este de 4 ani.

4.5  Şedinţele ordinare ale Adunării Generale se convoacă atunci când o cer interesele Asociaţiei, dar nu mai rar de o dată în an. Convocarea Adunării Generale se face de către Consiliul de Administrare, care va înştiinţa toţi membrii Asociaţiei cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale. Anunţul privind convocarea şedinţei trebuie să conţină ordinea de zi, locul, data şi ora şedinţei. Despre convocarea organului suprem se va comunica fiecărui membru în parte sau prin publicaţia periodică indicată în statutul Asociaţiei.

4.6  Convocarea Adunării Generale extraordinare se face de către Consiliul de Administrare din iniţiativă proprie, la cererea Preşedintelui, Cenzorului ori la cererea a cel puţin o treime din numărul total al membrilor Asociaţiei.

4.7  Adunarea Generală extraordinară se convoacă în termen de cel mult două luni de la data prezentării deciziei cu privire la convocarea şedinţei extraordinare adoptată de către subiecţii nominalizaţi în punctul 4.5. al statutului. În cazul în care Consiliul de Administrare refuză sau tărăgănează intenţionat convocarea şedinţei extraordinare a Adunării Generale, subiecţii împuterniciţi sunt în drept să convoace şedinţa extraordinară fără acordul Consiliului de Administrare în modul stabilit pentru acesta.

4.8  Adunarea Generală este deliberativă numai în cazul când sunt prezenţi 50% plus unu din numărul total al membrilor sau reprezentanţilor acestora. Fiecare membru deţine un singur vot. Deciziile se adoptă prin votul majorităţii simple a celor prezenţi, exceptând deciziile de modificare şi completare a statutului şi de reorganizare si lichidare a Asociaţiei, decizii, care se adoptă prin votul a 2/3 din numărul membrilor prezenţi la Adunarea Generală.

4.9  Dacă Adunarea Generală nu este considerată deliberativă, în termen de o lună organul abilitat convoacă repetat şedinţa Adunării generale cu aceiaşi ordine de zi. Şedinţa convocată repetat va fi deliberativă cu participarea celor prezenţi.

4.10          Adunarea Generală poate adopta hotărâri doar privind chestiunile incluse în ordinea de zi. Referitor la chestiunile care nu au fost incluse în ordinea de zi Adunarea Generală poate adopta hotărâri numai în cazul când participă sau sunt reprezentaţi toţi membrii Asociaţiei.

4.11          Desfăşurarea Adunării Generale se consemnează într-un proces verbal semnat de secretar şi contrasemnat de Preşedinte.

4.12          Invitaţia la şedinţa Adunării Generale  trebuie să fie expediată membrilor afiliaţi prin intermediul scrisorilor recomandate cel puţin cu o lună înainte de şedinţă şi făcută publică pe pagina electronică oficială a Asociaţiei în Internet în aceleaşi termeni de timp.

Invitaţia trebuie să conţină: locul, data, ora şi ordinea de zi a Adunării Generale.

Când în ordinea de zi figurează chestiunea privind modificarea Statutului, invitaţia trebuie să fie însoţită de textul integral al propunerilor de modificare.

 Ordinea de zi a Congresului este aprobată de către Consiliul de Administrare.

Orice membru afiliat la Asociaţie are dreptul de a solicita includerea unei chestiuni în ordinea de zi cu condiţia că secretariatul general va primi această cerere cu cel puţin 20 de zile înainte de şedinţă. Aceste cereri urmează a fi înregistrate în mod obligatoriu. Cererile înaintate cu întârziere nu pot fi luate în consideraţie.

Ordinea de zi poate fi modificată în cadrul şedinţei Congresului cu condiţia că pentru acest fapt a fost exprimată o majoritate de 2/3 a voturilor valabile ale delegaţilor numiţi oficial.

4.13          Consiliul de Administrare este organul permanent de conducere al Asociaţiei, este compus din 3 – 5 membri, se subordonează Adunării Generale şi are următoarea competenţa:

 • elaborează strategia dezvoltării şi trasează direcţiile principale ale activităţii Asociaţiei, prezentându-le pentru aprobare Adunării Generale;
 • asigură îndeplinirea deciziilor Adunării Generale şi prezintă rapoarte Adunării Generale privind activitatea Asociaţiei;
 • elaborează bugetul Asociaţiei, raportul financiar anual şi raportul privind activitatea acesteia prezentându-le Adunării generale pentru aprobare;
 • aprobă regulamentele de uz intern ale Asociaţiei şi stabileşte structura ei organizatorică;
 • aprobă statele de personal, propunerile pentru angajarea şi concedierea personalului, modul de remunerare a muncii şi a salariilor pentru salariaţii Asociaţiei;
 • stabileşte, în condiţiile legii, responsabilitatea materială a Preşedintelui Asociaţiei;
 • aprobă sigiliul, ştampila, simbolica şi formularele Asociaţiei;
 • decide crearea, reorganizarea şi lichidarea filialelor Asociaţiei, aprobarea regulamentelor lor;
 • gestionează patrimoniul Asociaţiei şi activitatea privind majorarea lui;
 • stabileşte modul în care pot fi folosite şi repartizate donaţiile colectate;
 • asigură respectarea de către Asociaţie a normelor eticii prevăzute în sectorul necomercial;
 • primirea şi excluderea membrilor Asociaţiei;
 • adoptarea deciziilor privind procurarea şi înstrăinarea patrimoniului Asociaţiei;
 • conducerea operativă a activităţii economice a Asociaţiei, administrarea bunurilor;
 • hotărăşte participarea Asociaţiei în calitate de fondator al organizaţiilor necomerciale şi al societăţilor comerciale;
 • decide asupra tuturor chestiunilor care nu constituie competenţa exclusivă a altor organe ale Asociaţiei.

4.14          Consiliul de Administrare este ales de către Adunarea Generală pe un termen de 4 ani. Şedinţele Consiliului de Administrare se convoacă la necesitate, dar nu mai rar de o dată în trimestru şi sunt deliberative, dacă sunt prezenţi majoritatea din numărul membrilor. Deciziile se adoptă cu majoritatea simplă de voturi. La cererea unui membru al Consiliului de Administrare, Preşedintele Consiliului este obligat să convoace în termen de 10 zile şedinţa extraordinară a acestuia. În cazul în care Preşedintele refuză sau tărăgănează intenţionat convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului de Administrare, membrul Consiliului care a solicitat convocarea şedinţei extraordinare este în drept să convoace şedinţa extraordinară fără acordul Preşedintelui.

4.15          Calitatea de membru al Consiliului de Administrare încetează în următoarele condiţii:

 • în caz de deces;
 • în caz de demisie cu respectarea termenului stabilit de cel ce demisionează, dar care nu va putea fi mai scurt de o lună de la avizarea în scris a Preşedintelui;
 • în caz de excludere prin decizia Adunării Generale.

4.16          În cazul situaţiilor prevăzute la punctul 4.14, locul din Consiliul de Administrare rămîne vacant urmînd ca în termenul cel mai scurt posibil să se desemneze un alt membru.

4.17          Consiliul de Administrare alege secretarul care:

 • ţine lucrările de secretariat;
 • înregistrează cererile şi demersurile prezentate Asociaţiei;
 • întocmeşte procesele-verbale ale Adunărilor Generale şi ale şedinţelor Consiliului de Administrare;
 • duce corespondenţa cu autorităţile publice, cu alte organizaţii şi instituţii.

4.18          Preşedintele Asociaţiei este concomitent şi Preşedintele Consiliului de Administrare, ales de Adunarea Generală pe un termen de 4 ani, gestionează nemijlocit Asociaţia în perioada dintre şedinţele Consiliului de Administrare şi are următoarea competentă:

 • convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului de Administrare;
 • convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului de Administrare;
 • adoptă decizii pe orice problemă ce ţine de activitatea Asociaţiei şi care nu este de competenţa exclusivă a altor organe;
 • reprezintă Asociaţia în instanţele judiciare, în relaţiile cu autorităţile publice şi alte persoane fizice şi juridice;
 • administrează operativ mijloacele financiare ale Asociaţiei, încheie tranzacţii şi semnează contracte, eliberează procure, deschide conturi bancare, dispune şi efectuiază transferuri, semnează alte documente financiare;
 • organizează şi dirijează activitatea curentă a Asociaţiei, a subdiviziunilor ei şi asigură îndeplinirea deciziilor, adoptate de către Consiliul de Administrare;
 • face propuneri pentru angajarea şi concedierea personalului;
 • este responsabil pentru ţinerea lucrărilor de secretariat;
 • asigură ducerea evidenţei contabile şi statistice conform ordinii stabilite de lege;
 • poarta răspundere personală de activitatea Asociaţiei şi este responsabil de valorile imobile şi circulante ale ei;
 • dacide modul în care pot fi repartizate donaţiile colectate şi distribuirea ajutorului umanitar şi de altă natură;
 • oferă autorităţilor publice împuternicite informaţia necesară şi prezintă rapoartele stabilite de lege către acestea;
 • emite ordine, indicaţii, instrucţiuni;
 • decide asupra formelor şi metodelor de lucru, asigură integritatea şi folosirea raţională a patrimoniului Asociaţiei.
 • Participă şi reprezintă Asociaţia la Congresul FMF;

4.19          Preşedintele poate să constituie în caz de necesitate grupuri de experţi pentru a studia anumite probleme importante legate de activitatea Asociaţiei, pentru discutarea anumitor programe guvernamentale în domeniul de activitate al Asociaţiei, pentru atenţionarea opiniei publice asupra unor probleme majore ale societăţii.

4.20          Asociţia poate avea după necesitate comitete de competiţii ,comitete judiciare a căror decizii pot fi contestate cu recurs doar la CNAS FMF în calitate de ultimă instanţă.

4.21          Controlul asupra activităţii economico-financiare a Asociaţiei este efectuat de Cenzor, ales de Adunarea Generală pe un termen de 4 ani. Din componenţa Cenzorului nu pot face parte membrii Consiliului de Administrare.

4.22      Cenzorul:

 • analizează respectarea statutului Asociaţiei, executarea deciziilor Adunării Generale, Consiliului de Administrare şi prezintă concluzii pe marginea acestora Adunării Generale;
 • controlează oportunitatea şi legalitatea utilizării mijloacelor financiare ale Asociaţiei.

4.23          Cenzorul are dreptul să ceară Consiliului de Administrare date privind activitatea lor pe o perioada concretă, să facă cunoştinţă cu toate actele, documentele, ce vizează activitatea Asociaţiei.

4.24          Cenzorul efectuează controlul o dată pe an. Cenzorul poate decide efectuarea unor controale din iniţiativă proprie în caz de semnale a unor încălcări în activitatea financiară a Asociaţiei.

4.25          Rezultatele controlului efectuat de către Cenzor sunt prezentate sub formă de dare de seamă Consiliului de Administrare şi Adunării Generale.

 

4.25  Alegeri

Pentru funcţia de preşedinte, membrii fondatori ai Asociaţiei vor înainta candidatura şi vor depune actele necesare respective la secretariatul general cu cel puţin 10 zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale, însoţite de programe scrise şi cererea de a se balota. Candidatul la funcţia de preţedinte trebuie să fie susţinut de cel puţin 3 fondatori. Un membru fondator al asociaţiei poate înainta sau susţine numai o singură candidatură pentru funcţia respectivă. Programele candidaţilor se fac publice pe pagina web a AFR Rezina în Internet.

        Mandatul preşedintelui şi vicepreşedintelui aleşi este de patru ani.

Alegerile vor fi desfăşurate în formă de votare deschisă, cu excepţia cazurilor când Adunarea Generală va decide ca votarea să fie secretă .

Pentru alegerea preşedintelui, cînd este o candidatură, sunt necesare jumătate plus unul din sufragiile exprimate. În cazul când sunt două candidaturi, preşedinte este ales candidatul, care a întrunit mai multe voturi faţă de celălalt candidat. Daca la alegeri participă mai mulţi de doi candidaţi, iar după primul tur de scrutin nimeni din ei nu a obţinut jumătate plus unul din voturi exprimate, are loc un baraj în al doilea tur de scrutin între doi candidaţi, care au întrunit cel mai mare număr de voturi. Daca mai mulţi candidaţi au obţinut un număr egal de voturi, dar mai multe decât ale celorlalţi, barajul are loc între ei. Daca ei au un număr egal de voturi, dar mai mic decât al altui candidat, vor intra şi ei în baraj împreună cu cel clasat pe primul loc. La balotaj în turul doi decide majoritatea simplă. In caz de egalitate a numărului de voturi se repetă procedura de votare.

Pentru celelalte funcţii, alegerile se fac dacă sunt întrunite voturile cu majoritatea simplă.

      Vicepreşedintele şi secretarul General sunt numiţi în funcţie pentru un termen de 4 ani de către Preşedintele Asociaţiei în cel mult 15 zile după alegerea Preşedintelui de către Adunarea Generală.

 

 

4.26    Conducerea Adunării Generale

Adunarea Generală va fi prezidat de către preşedintele Asociaţiei sau, dacă preşedintele este absent sau nu poate să participe, de către vicepreşedinte.

Dacă ultimul, de asemenea, este absent sau nu poate participa, şedinţa Adunării Generale este prezidată de către secretarul General sau, dacă acesta de asemenea, lipseşte sau nu poate să participe, de către membrul Consiliului de Administrare ales ad-hoc de către Consiliul de Administrare.

Adunarea Generală desemnează din rândurile delegaţilor prezenţi membrii comisiei de validare a împuternicirilor delegaţilor oficial numiţi, comisiei de numărare, numeşte secretariatul responsabil de perfectarea procesului verbal al şedinţei Adunării Generale. Componenţa numerică şi personală a acestor organe de lucru se stabileşte de către Adunarea Generală. Paralel cu activitatea secretariatului Adunării Generale se duce stenograma şedinţelor acestuia.

Preşedintele este responsabil pentru asigurarea faptului ca Adunarea Generală să decurgă în conformitate cu regulamentul de lucru a desfăşurării şedinţelor aprobat de Adunarea Generală. Ţinând cont de aceasta, preşedintele este împuternicit să reducă discursurile delegaţilor.

 

Procesele verbale ale şedinţei Adunării Generale trebuie să fie semnate de către membrii secretariatului, iar stenogramele de către persoana respectivă. Procesele verbale şi stenogramele sunt avizate de către Secretarul general.

 

4.27 . Votarea deciziilor

Adunarea Generală nu va adopta nici o decizie referitor la orice punct care nu este inclus în ordinea de zi.

Membrii afiliaţi îşi exercită drepturile de vot prin intermediul delegaţilor lor oficial numiţi. Fiecare delegat are dreptul la un singur vot.

Deciziile vor fi adoptate prin majoritatea absolută (50%+1) a voturilor valabile ale delegaţilor oficial numiţi, care au drept de vot.

Deciziile referitoare la orice modificare a adresei juridice a Asociaţiei, orice modificare a Statutului, orice modificări ale ordinii de zi a Congresului ordinar, la revocarea preşedintelui, la destituirea unui membru al Consiliului de Administrare, a Comisiei de Cenzori, la excluderea unui membru afiliat la Asociaţie sau dizolvarea Asociaţiei necesită o majoritate de 2/3 a voturilor valabile ale delegaţilor oficial numiţi, care au drept de vot.

Deciziile vor fi luate prin votare cu mâna, cu excepţia cazului când delegaţii oficial numiţi vor cere o votare secretă.

Buletinele de vot sunt pregătite de către comisia de numărare, textul lor este aprobat de către Adunarea Generală. Buletinele de vot se repartizează de către comisia de numărare sub semnătură fiecărui delegat oficial numit. Buletinele de vot deteriorate, buletinele de vot goale sau orice altă formă de abţinere nu vor fi incluse în calculul voturilor valabile.

În cazul unui număr egal de voturi “pro” şi “contra” votarea se repetă.

Nu este permisă votarea prin mandat, procură sau scrisoare.

Deciziile adoptate la Adunarea Generală vor intra în vigoare din data  adoptării lor, numai dacă Adunarea Generală nu va stabili o altă dată sau nu va delega această atribuţie Consiliului de Administrare.

 

 1. MEMBRII ASOCIAŢIEI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE LOR

5.1  Fondatorii Asociaţiei devin de plin drept membri ai Asociaţiei. Membru al Asociaţiei poate fi orice cetăţean al Republicii Moldova, precum şi cetăţenii străini, persoanele fără cetăţenie – care au tangenţă cu activitatea de fotbal, cu domiciliul în Republica Moldova, care recunosc şi susţin obiectivele Asociaţiei. Asociaţia nu răspunde pentru obligaţiile membrilor săi, iar membrii nu răspund pentru obligaţiile Asociaţiei.

5.2  Candidatura viitorului membru al Asociaţiei este discutată la şedinţa Consiliului de Administrare, în prezenţa obligatorie a candidatului respectiv. Decizia de acceptare a noului membru va fi adusă ulterior la cunoştinţa Adunării Generale.

5.3  Fiecare membru al Asociaţiei achită anual cotizaţia de membru în marime de 100 lei. Cuantumul cotizaţiei de membru poate fi modificat prin decizia Consiliului de Administrare.

5.4  Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi şi obligaţii:

 • dreptul de a participa la activitatea Asociaţiei, de a alege şi de a fi ales în orice funcţie eligibilă a Asociaţiei, de a participa la toate proiectele Asociaţiei, să publice lucrări şi alte materiale în organul de presă al Asociaţiei, de a se retrage din organizaţie, prezentînd sau nu motivele respective;
 • membrii Asociaţiei sunt obligaţi sa respecte prevederile prezentului Statut, hotărîrile Adunării Generale, Consiliului de Administrare, Preşedintelui, să participe activ la realizarea scopurilor statutare, să achite cotizaţia de membru la timp.

5.5  Membrul care nu participă la activitatea Asociaţiei, rupînd din proprie iniţiativă legătura cu Asociaţia, precum şi acei membri care încalcă prevederile prezentului Statut, pot fi excluşi din rîndul membrilor Asociaţiei de către Consiliul de Administrare, printr-o decizie care va fi ulterior adusă la cunoştinţă Adunării Generale.

5.6 Condiţiile de obţinere a statutului de membru afiliat   

Obţinerea calităţii de membru afiliat la Asociaţie se produce în baza unei cereri de afiliere din partea subiectului respectiv depuse în formă scrisă secretariatului Asociaţiei.

Pentru obţinerea calităţii de membri afiliaţi la Asociaţie cluburile de fotbal şi celelalte categorii de membri  trebuie să fie persoane juridice înregistrate conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.

Cererea de obţinere a calităţii de membru afiliat la FMF trebuie obligatoriu să fie însoţită de:

 1. a) o copie a Statutului solicitantului înregistrat conform legislaţiei în vigoare a

Republicii Moldova, o copie a certificatului de înregistrare şi a extrasului privind datele conducătorului, eliberat de către autoritatea care a înregistrat solicitantul;

 1. b) o declaraţie că solicitantul se obligă să respecte Statutele, regulamentele, deciziile Asociaţiei şi ale FMF şi să asigure faptul că acestea, de asemenea, sunt respectate de către proprii membri;
 2. c) o declaraţie că solicitantul se obligă să respecte Regulile de joc, emise de către IFAB şi că acestea vor fi, de asemenea, respectate de către membrii săi proprii;
 3. d) o declaraţie că solicitantul recunoaşte şi se subordonează jurisdicţiei Curţii Naţionale de Arbitraj Sportiv de pe lîngă FMF în ultimă instanţă.
 4. e) o declaraţie referitor la faptul că conform organizării sale juridice, solicitantul este asigurat că poate lua decizii independent, fără a fi influenţat de careva terţe părţi din exterior;
 5. f) o listă a oficialilor acestuia care au dreptul de a semna acte oficiale şi de a

încheia acorduri legale cu părţile terţe;

 1. g) o copie a procesului verbal al Adunării de constituire a solicitantului;
 2. h) o declaraţie referitor la faptul că toate meciurile oficiale de pe teren propriu

solicitantul le va juca pe teritoriul raionului Rezina;

 1. i) o declaraţie referitor la culorile oficiale ale clubului respectiv, precum şi mostra

stemei acestuia.

Schimbarea formei organizatorico-juridice a unui membru afiliat la Asociaţie nu impune obligaţia reafilierii. Cu toate acestea, actele de reorganizare, avizate sau eliberate de către autorităţile competente ale RM, trebuie prezentate Asociaţiei  într-un termen de cel târziu 7 zile după finisarea procedurii de reorganizare pentru a fi operate modificări în documentele Asociaţiei, sub sancţiunea suspendării calităţii de membru până la clarificarea situaţiei.

5.7  Membrii afiliaţi la Asociaţie au obligaţia:

 1. a) de a respecta şi de a executa în permanenţă prevederile Statutului,

regulamentelor, normelor şi deciziilor organelor, comitetelor şi împuterniciţilor Asociaţiei şi ale FMF, precum şi de a asigura ca lucrul acesta să fie făcut şi de către proprii membri şi de către orice altă persoană (jucător, antrenor, oficial etc), care este în subordonarea lui;

 1. b) de a asigura faptul că eligibilitatea sau desemnarea organelor sale de decizie este efectuată într-un mod independent;
 2. c) de a participa la competiţii (în cazuri aplicabile) şi alte activităţi sportive organizate sub patronatul FMF şi Asociaţiei;

de a fi loial faţă de Asociaţie şi FMF, ceea ce înseamnă, în particular, că membrul afiliat  trebuie să se abţină de la orice acţiuni ce contravin scopurilor şi intereselor Asociaţiei şi ale FMF;

 1. d) de a adopta o clauză statutară, care să stipuleze faptul că orice dispută care survine sau care se referă la aplicarea prevederilor statutelor, regulamentelor, directivelor şi deciziilor Asociaţiei, pot fi supuse, în ultima instanţă, doar unei instanţe de arbitraj independente şi imparţiale, prin excluderea unei instanţe de judecată ordinară (civilă), adică CNAS de pe lîngă FMF.
 2. e) de a prezenta la Asociaţie copia Statutului său, componenţa nominală a organului său de conducere, lista persoanelor împuternicite să reprezinte interesele acestuia, cu modele de semnături, precum şi adresa pentru corespondenţa oficială;
 3. f) de a prezenta la Asociaţie toate modificările survenite în actele menţionate în p.(f) al acestui articol în termen de o lună de la efectuarea lor.
 4. g) de a achita toate sumele datorate faţă de Asociaţie, inclusiv şi pentru cotizaţii;
 5. h) de a permite controlul dispus de Asociaţie în limitele competenţei atribuite de prezentul Statut;
 6. i) de a respecta Regulile de joc emise de IFAB şi de a se asigura că acestea sunt, de asemenea, respectate de către membrii săi proprii;
 7. j) de a respecta principiile de loialitate, sinceritate, moralitate, integritate, spirit şi comportament sportiv ca expresie de „fair play” şi să-şi înscrie această prevedere în statutele proprii;
 8. k) de a nu menţine careva relaţii de ordin sportiv cu un membru, care a fost   suspendat sau exclus;
 9. a) de a asigura faptul că cerinţele specificate ale prezentului Statut sunt respectate pe toată durata afilierii sale;
 10. a) de a asigura preluarea acestor obligaţiuni de către membrii lor individuali

(jucători, conducători, antrenori etc);

 1. b) poartă şi alte obligaţii, care rezultă din prezentul Statut  şi din regulamentele,

directivele şi deciziile Asociaţiei, FMF şi ale organelor sale.

Încălcarea obligaţiunilor susmenţionate va fi sancţionată conform prevederilor prezentului Statut.

5.8   Sancţiuni

Adunarea Generală sau Consiliul de Administrare, în limitele competenţei sale, pentru abateri, încălcări ale prevederilor Statutului, regulamentelor, deciziilor sale s-au ale organelor sale pot aplica membrilor afiliaţi şi membrilor proprii ale acestora diverse sancţiuni, cum ar fi:

 1. a) avertisment;
 2. b) amendă;
 3. c) suspendare;
 4. d)

 

 5.9 Suspendarea  

Încălcarea gravă a Statutului, regulamentelor, directivelor şi deciziilor Asociaţiei AFR Rezina, FMF şi ale organelor sale poate rezulta, prin decizia Adunării Generale, în suspendarea calităţii de membru afiliat la Asociaţie pentru o perioadă de până la doi ani.

Adunarea Generală a Asociaţiei Raionale Rezina adoptă decizia privind suspendarea calităţii de membru la prezentarea Consiliului de Administrare.

Suspendarea are ca efect ridicarea dreptului de participare în sistemele competiţionale ale Asociaţiei, precum şi privarea membrului afiliat de dreptul de vot în organele Asociaţiei pe perioada pe care s-a dictat pedeapsa.

5.10 Excluderea

Adunarea Generală, la prezentarea Consiliului de Administrare poate exclude din rândurile Asociaţiei un membru afiliat al ei din motivul:

 1. a) unei încălcări grave a Statutului, regulamentelor, directivelor şi deciziilor Asociaţiei AFR REzina,FMF şi ale  organelor sale;
 2. b) neplata cotizaţiei sau a altor sume datorate Asociaţiei AFR Rezina potrivit actelor normative, Statutului,  regulamentelor sau normelor Asociaţiei.

 

 

5.11 Pierderea calităţii de membru

Calitatea de membru al Asociaţiei  încetează prin retragerea benevolă a membrului afiliat din AFR Rezina, excluderea din rândurile  membrilor afiliaţi la Asociaţie  sau încetare a activităţii acestuia.

Pierderea calităţii de membru afiliat la Asociaţie  nu eliberează membrul afiliat de la obligaţiile sale financiare faţă de Asociaţie sau alţi membri afiliaţi ai acesteia, precum şi de la obligaţiile Asociaţiei AFR Rezina s-au a altor membri afiliaţi faţă de subiectul, care a pierdut calitatea de membru afiliat.

Pierderea calităţii de membru duce la lipsirea de întregul complex de drepturi de care beneficiază orice membru afiliat la Asociaţia AFR Rezina

5.12 Retragerea benevolă

AFR Rezina afiliată  la FMF se poate retrage din FMF numai la sfârşitul sezonului fotbalistic aflat în curs de desfăşurare, comunicând secretariatului general FMF despre faptul retragerii sale prin intermediul unei scrisori recomandate, expediate sau depuse cu cel puţin şase luni până la terminarea acestui sezon.

5.13 Încetarea activităţii

Încetarea activităţii AFR Rezina, care are calitatea de membru afiliat la FMF poate fi benevolă s-au legală. În cazul încetării activităţii sale, membrul afiliat la FMF îşi pierde calitatea de membru afiliat din momentul  înregistrării de către organele respective ale statului a deciziei privind lichidarea persoanei juridice date.

 1. PATRIMONIUL ŞI SURSELE DE FINANŢARE

6.1  Patrimoniul Asociaţiei se formează din:

 • cotizaţiile de membru: de aderare – 100  lei, anuale- 100 lei;
 • sponsorizări şi donaţii benevole, făcute de persoanele fizice şi juridice, din ţară şi din străinatate;
 • subvenţii de stat, venituri obţinute de la hîrtiile de valoare, depuneri băneşti;
 • venituri realizate din activitatea economică proprie;
 • veniturile societăţilor comerciale constituite cu participarea Asociaţiei;
 • venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii;
 • alte surse neinterzise de lege.

6.2  Asociaţia poate avea în proprietate clădiri, construcţii, utilaj, mijloace de transport, precum şi alt patrimoniu necesar activităţii de realizare a scopurilor stabilite de prezentul Statut.

6.3  Donaţiile către Asociaţie pot fi în formă de bunuri mobile şi imobile, drepturi de autor, acţiuni, etc.

6.4  Întreg patrimoniul Asociaţiei, precum şi beneficiul obţinut din activitatea economică, este folosit pentru realizarea scopurilor statutare şi nu poate fi distribuit între membri.

6.5  Patrimoniul transmis Asociaţiei de către membrii săi în calitate de cotizaţii şi donaţii nu poate fi revocat şi constituie proprietatea Asociaţiei.

 1. TRANSPARENŢA ACTIVITĂŢII ŞI DAREA DE SEAMĂ FINANCIARĂ

7.1  Darea de seamă a parametrilor principali se efectuează conform legislaţiei in vigoare. La sfârşit de an financiar, Preşedintele prezintă Consiliului de Administrare un raport referitor la situaţia financiara a Asociaţiei, care urmează sa fie confirmat de Cenzor.

7.2  Darea de seamă a Asociaţiei se întocmeşte conform rezultatelor anului şi conţine:

 • expunere scurtă a rezultatelor activităţii Asociaţiei în perioada de dare de seamă;
 • soldul mijloacelor băneşti la începutul perioadei de dare de seamă;
 • venitul total al mijloacelor la fiecare sursă de mijloace ale Asociaţiei, indicate în punctul 6.1. din prezentul statut;
 • cheltuielile pe direcţiile de activitate realizate, cu indicarea cheltuielilor pentru remunerarea muncii, defalcărilor, impozitelor şi altor cheltuieli administrative; soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul perioadei de dare de seamă.

7.3  Darea de seamă financiară se aduce la cunoştinţa tuturor membrilor Asociaţiei la şedinţa Adunării Generale.

7.4  Darea de seamă financiară se păstrează în Asociaţie, este accesibilă tuturor şi, după posibilităţi, se publică în presă.

7.5  Tuturor persoanelor fizice şi juridice se garantează accesul liber către parametrii financiari ai Asociaţiei.

 1. ADOPTAREA, COMPLETAREA ŞI MODIFICAREA STATUTULUI

8.1  Prezentul Statut se aprobă de către Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei.

8.2  Propunerile membrilor Asociaţiei vizând modificările şi completările prezentului statut se depun pe numele Consiliului de Administrare, care le propune pentru examinare la următoarea şedinţă a Adunării Generale.

8.3  Modificările şi completările statutului se aprobă prin hotărîrea Adunării Generale care este deliberativă cu prezenţa a 50% plus unu din numărul total al membrilor sau reprezentanţilor acestora şi dacă pentru ele au votat 2/3 din numărul membrilor prezenţi la şedinţă. Prevederile Statutului privind sediul Asociaţiei pot fi modificate în baza deciziei Consiliului Administrativ.

8.4  Modificările şi completările statutului întră în vigoare pentru terţi din momentul înregistrării acestora.

 1. FILIALELE ASOCIAŢIEI

9.1  Subdiviziunile organizatorice de bază ale Asociaţiei sunt filialele care realizează aceleaşi direcţii de activitate ale Asociaţiei.

9.2  Filialele se constituie după criteriul teritorial sătesc sau comună şi se organizează din nu mai puţin de 3 membri. Decizia cu privire la crearea Filialei se adoptă de Consiliul de Administrare.

9.3  Filiala activează în baza regulamentului aprobat prin hotărîrea Consiliului de Administrare. Preşedintele Filialei este numit de Consiliul de Administrare.

9.4  Preşedintele Filialei prezintă pe bază permanentă darea de seamă despre activitatea Filialei Consiliului de Administrare al Asociaţiei.

 1. MODUL DE REORGANIZARE ŞI LICHIDARE

10.1          Asociaţia îşi încetează activitatea prin reorganizare şi autodizolvare în baza deciziei Adunării Generale adoptată în condiţiile stabilite de prezentul statut.

10.2          Reorganizarea Asociaţiei se efectuează, în condiţiile legii, prin fuziune (contopire, absorbţie), dezmembrare (divizare, separare) sau transformare cu notificarea prealabilă a creditorilor. Reorganizarea produce efecte numai după înregistrarea ei în organul de stat competent.

10.3          Autodizolvarea poate avea loc în cazul în care nu pot fi realizate scopurile statutare din lipsa fondurilor sau în cazul atingerii obiectivelor statutare propuse.

10.4          Asociaţia poate fi lichidată în mod forţat în baza hotărârilor organelor abilitate în cazul încălcării legislaţiei cu privire la asociaţiile obşteşti.

10.5          Autodizolvarea Asociaţiei este urmată de procedura de lichidare. În procesul de lichidare Asociaţia va utiliza denumirea sa cu menţiunea „în proces de lichidare”. Lichidarea Asociaţiei se efectuează de către Comisia de lichidare, numită de către organul, care a adoptat această decizie în conformitate cu Legea cu privire la asociaţiile obşteşti şi Codul civil.

10.6          Consiliul de Administrare va depune la organul de înregistrare o cerere cu privire la înregistrarea declanşării lichidării Asociaţiei şi va comunica datele membrilor comisiei de lichidare.

10.7          Comisia de lichidare dispune de drepturile şi obligaţiile care nu contravin scopului lichidării. Comisia de lichidare suspendă activitatea Asociaţiei, încasează creanţele de la debitori, vinde activele, satisface cerinţele creditorilor şi repartizează activele care au rămas conform prevederilor legale şi statutare.

10.8          Comisia de lichidare întocmeşte bilanţul de lichidare, în care se indică valoarea şi componenţa activelor rămase, şi îl prezintă spre aprobare organului care a decis lichidarea.

10.9          Activele rămase după satisfacerea pretenţiilor creditorilor nu pot fi distribuite între membrii Asociaţiei şi membrii organelor acesteia şi se transmite altei organizaţii cu scopuri similare pentru realizarea scopurilor stabilite în statut.

10.10      Comisia de lichidare răspunde pentru daunele cauzate creditorilor în cazul în care nu şi-a îndeplinit obligaţiunile ce îi revin, a distribuit activele Asociaţiei înainte de a satisface pretenţiile creditorilor sau cu încălcarea legii ori statutului Asociaţiei.

10.11      Comisia de lichidare poartă răspundere pentru daunele cauzate Asociaţiei din culpa lor.

 

 1. DISPOZIŢII FINALE

11.1 Orice probleme neprevăzute în prezentul Statut sau cazuri de forţă majoră să soluţionează de către Consiliul de Administrare al Asociaţiei conform dreptului şi justiţiei.

11.2 Competenţa de interpretare ale clauzelor prezentului Statut îi aparţine Consiliului de Administrare al Asociaţiei .

11.3 Prezentul Statut este adoptat de către Adunarea Generală a  Asociaţiei Raionale de Fotbal  Rezina.

11.4  Prezentul Statut intră în vigoare la data adoptării de către Adunarea Generală a  Asociaţiei. Modificările operate şi aprobate de către Adunarea Generală nu au putere retroactivă.

 

Regulamentul 2019

Rezultatele 2018

Rezultatele 2017

Parteneri